Điều lệ vận chuyển của Hãng Pacific Airlines: 

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1 Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái):

Hành lý nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Xác nhận Hành lý nghĩa là một chứng từ mà chúng tôi cấp cho Hành khách như một tờ biên lai cho Hành lý ký gửi liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi của Hành khách và bao gồm Thẻ hành lý.

Thẻ hành lý nghĩa là chứng từ mà chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.

Đặt vé nghĩa là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến một hành trình mà quý khách hoặc người được quý khách thanh toán tiền vé sẽ thực hiện.

Mã đặt vé nghĩa là mã được chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất, hiển thị trên Vé hoặc Xác nhận hành trình của Hành khách và dùng để nhận biết Đặt vé mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Hành lý xách tay nghĩa là tất cả các Hành lý không phải là Hành lý ký gửi của Hành khách mà Hành khách mang theo lên máy bay.

Quy định của Hãng vận chuyển nghĩa là các quy định mà chúng tôi ban hành ngoài Điều lệ Vận chuyển này, có hiệu lực tùy theo từng thời điểm, kiểm soát việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý, được đăng tại các văn phòng của chúng tôi, các quầy làm thủ tục chuyến bay và trên trang web của chúng tôi.

Hành lý ký gửi là phần Hành lý (nếu có) của Hành khách mà chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển bằng máy bay và xuất một Thẻ hành lý hoặc Xác nhận hành lý hoặc cả hai.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay nghĩa là giới hạn thời gian mà Hãng vận chuyển quy định, và đến thời điểm đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay và nhận thẻ lên máy bay.

Điều lệ Vận chuyển nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực tùy theo từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Xác nhận hành trình.

Mã số xác nhận nghĩa là mã số được ghi trong hệ thống đặt vé được máy tính hóa của chúng tôi và được cấp cho Hành khách để xác nhận từng đặt vé trên chuyến bay của Hành khách.

Công ước nghĩa là công ước được áp dụng trong số dưới đây:

 • Công ước về Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12/10/1929 tại Warsaw, sau đây được gọi là Công ước Warsaw),
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28/09/1955,
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và bằng Nghị định thư bổ sung số 4 Montreal (1975),
 • Công ước bổ sung Guadalajara (1961),
 • Công ước Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 28/05/1999 tại Montreal (sau đây được gọi là Công ước Montreal),
 • và bất kỳ nghị định thư, công ước và văn bản pháp luật nào cần áp dụng.

Thiệt hại bao gồm tử vong hoặc thương tật đối với thân thể hoặc thương tích cá nhân mà Hành khách phải chịu, và cũng bao gồm cả sự hư hại, mất mát một phần, mất trộm hoặc các thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh và liên quan đến việc vận chuyển trên các chuyến bay mà chúng tôi khai thác hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Thiệt hại không bao gồm các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.

Ngày nghĩa là ngày theo lịch, bao gồm cả bảy (7) ngày trong tuần, với điều kiện sẽ không tính ngày gửi thông báo nếu nhằm mục đích thông báo.

Phiếu điện tử nghĩa là tờ phiếu chuyến bay điện tử hoặc chứng từ có giá trị khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Vé điện tử nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi phát hành, Phiếu điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.

Hành trình nghĩa là chuyến bay từ sân bay này đến sân bay khác.

Xác nhận hành trình là chứng từ mà chúng tôi xuất cho một Hành khách đã Đặt vé, trong đó bao gồm tên Hành khách, Mã đặt vé và/hoặc Mã số xác nhận, thông tin chuyến bay, các điều khoản chính của Điều lệ Vận chuyển và các thông báo.

Hành khách nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn.

Chỗ ngồi nghĩa là chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.

Quyền ký phát đặc biệt (SDRs) nghĩa là đơn vị tiền tệ tổng hợp, là đơn vị trao đổi chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đồng SDR tương đương với khoảng 31.900 VND hoặc 1,38 USD, nhưng có thể dao động tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái.

USD là đồng tiền của Hoa Kỳ, dao động tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái.

 nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi phát hành, bao gồm Vé điện tử, Phiếu điện tử, các điều khoản chính của Điều lệ Vận chuyển và các thông báo trong đó.

Giá cước nghĩa là giá vé máy bay và các khoản phí của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.

Hành lý xách tay là bất kỳ hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả đồ vật được Hành khách mang lên khoang hành khách của máy bay.

Trang web nghĩa là trang web của hãng

Chúng tôi, của chúng tôi,và

Hãng vận chuyển nghĩa là Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company.

Quý khách có nghĩa là Hành khách.

1.2 Diễn giải

Đề mục và tiêu đề của mỗi Điều trong Điều lệ Vận chuyển này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.

ĐIỀU 2: ÁP DỤNG ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN

2.1 Quy định chung

Điều lệ Vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do chúng tôi thực hiện hoặc trong các trường hợp mà chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến bay của Hành khách.

2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng

Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do chúng tôi thực hiện phải tuân thủ và phụ thuộc vào các quy định sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:

 • Đặt vé;
 • Điều lệ Vận chuyển này và các điều khoản chính của Điều lệ Vận chuyển được nêu trong Xác nhận hành trình của Hành khách;
 • Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không Dân dụng của Việt Nam và bất kỳ Công ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với Hành trình mà chúng tôi tham gia;
 • Giá cước áp dụng;
 • Các chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời đối với Hành khách; và
 • Ác quy định và điều kiện về giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển, nếu có.

Trừ khi được quy định tại Điều lệ Vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ Vận chuyển và các điều khoản chính của Điều lệ Vận chuyển được nêu trong Xác nhận hành trình của Hành khách hoặc giữa Điều lệ Vận chuyển với bất kỳ Quy định của Hãng vận chuyển nào mà chúng tôi có thể xử lý với các đối tượng cụ thể thì Điều lệ Vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.

2.3 Ngôn

Ngôn ngữ của Điều lệ Vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ Vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và được sử dụng để giải thích nội dung Điều lệ Vận chuyển này.

2.4 Áp dụng luật

Nếu Điều lệ Vận chuyển này hoặc bất kỳ nội dung nào của Điều lệ không phù hợp pháp luật Việt Nam hiện hành hoặc một Công ước áp dụng đối với hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và chúng tôi thì luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.

ĐIỀU 3: VÉ/XÁC NHẬN HÀNH TRÌNH

3.1 Chuyển nhượng

Hợp đồng vận chuyển chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ Vận chuyển này. Nếu muốn chuyển nhượng vé chuyến bay, Hành khách chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điều 5.6 và 6.2 và theo Quy định của Hãng vận chuyển được áp dụng của chúng tôi.

3.2 Hiệu lực

Xác nhận hành trình chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và chuyến bay được nêu trong xác nhận đó và phụ thuộc vào các thay đổi tiếp theo thực hiện theo quy định trong Điều lệ Vận chuyển này.

Hành khách không được cho hoặc bán Đặt vé của mình cho người khác sử dụng. Không được chuyển nhượng Đặt vé cho người khác. Nếu người khác dùng Đặt vé của quý khách để bay và chúng tôi phát hiện ra đó không phải là quý khách thì chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra rằng Đặt vé đã được chuyển nhượng và kết quả là chúng tôi vận chuyển người đó thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải thay Đặt vé khác hay hoàn tiền cho quý khách.

3.3 Nhận dạng

Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Xác nhận hành trình hoặc Vé điện tử. Hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

ĐIỀU 4: HÀNH KHÁCH ĐẶC BIỆT

4.1 Trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh dưới hai (2) tuổi (vào ngày bay) có thể bay và chỉ phải trả phí quản trị theo chặng bay với điều kiện bé ngồi trong lòng người lớn. Mỗi người lớn chỉ được phép đi cùng một (1) trẻ sơ sinh. Trẻ trên hai (2) tuổi phải mua vé như các hành khách khác. Trẻ mới sinh dưới bảy (07) ngày tuổi sẽ không được chấp nhận chuyên chở

Pacific Airlines không cung cấp dịch vụ xe nôi trên chuyến bay. Xe đẩy và nôi trẻ em phải được ký gửi.

4.2 Trẻ em

Hành khách từ mười hai (12) đến mười bốn (14) tuổi (vào ngày bay) phải mua vé với mức giá theo chặng như người lớn.

Hành khách từ mười hai (12) đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình nếu có đủ khả năng đi lại độc lập. Tuy nhiên Pacific Airlines sẽ yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của Hãng vận chuyển đối với mọi trách nhiệm, yêu cầu bồi thường, yêu cầu, mất mát hoặc thiệt hại liên quan đến chuyến bay của Hành khách là trẻ em đó.

Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép bay nếu không có một hành khách đi cùng từ mười lăm (15) tuổi trở lên.

Hành khách đi cùng nghĩa là một Hành khách có trả tiền vé và là người mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là có thể đi lại một cách độc lập, có thể cung cấp và sẽ cung cấp sự trợ giúp hoặc/và giảm sát phù hợp cần thiết cho hành khách cụ thể mà họ đi cùng. Nói chung, Pacific Airlines quy định để hành khách đủ điều kiện đi kèm một trẻ em, Hành khách đi cùng đó ít nhất phải đủ mười lăm (15) tuổi

4.3 Hành khách là phụ nữ mang thai

Hành khách đang mang thai có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi về tình trạng mang thai của mình khi Đặt vé và tại quầy làm thủ tục chuyến bay. Việc vận chuyển Hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

a. Hành khách mang thai đến 28 tuần: Nếu mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay với Pacific Airlines trong vòng 28 tuần đầu của thai kỳ, Hành khách không cần xuất trình giấy tờ y tế. Hành khách sẽ phải ký một Tuyên bố giới hạn trách nhiệm.

b. Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần: Hành khách phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng Hành khách có sức khỏe phù hợp để thực hiện chuyến bay. Giấy xác nhận này phải được cấp trước ngày khởi hành không quá mười (10) ngày. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm.

c. Mang thai 36 tuần trở lên: chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển.

d. Hành khách khuyết tật/mù hoặc khiếm thị:

44.4.1 Hành khách khuyết tật

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xe lăn tùy thuộc vào năng lực phục vụ của đơn vị phục vụ mặt đất mà chúng tôi có ký kết hợp đồng tại sân bay đi và đến của Hành khách. Hành khách cần liên hệ với chúng tôi và đăng ký dịch vụ khi đặt vé.

4.4.2 Hành khách khiếm thị

Hành khách khiếm thị có hành khách đi cùng: Được chấp nhận vận chuyển như các hành khách bình thường khác

Hành khách khiếm thị đi một mình: Hành khách được chấp nhận vận chuyển nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

Hành khách có khả năng tự đi vệ sinh, khi cần, trong thời gian chuyến bay; và

Hành khách có thể ăn hoặc uống trong thời gian chuyến bay mà không cần trợ giúp; và

Có người nhà giúp đỡ tại sân bay khởi hành và sân bay đến 4.4.3 Hành khách bị mù

Hành khách bị mù có hành khách đi cùng được chấp nhận vận chuyển

Hành khách bị mù đi một mình nhưng có thể tự đi vệ sinh, tự ăn uống trong suốt chuyến bay mà không cần trợ giúp phải thông báo cho nhân viên phòng vé, đại lý du lịch hoặc nhân viên làm thủ tục chuyến bay.

4.5 Hành khách yêu cầu dịch vụ cáng

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển các Hành khách yêu cầu dịch vụ nằm cáng trên chuyến bay.

ĐIỀU 5: GIÁ VÉ

5.1 Quy định chung

Giá vé chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến. Giá vé không bao gồm các dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và từ sân bay đến các nhà ga trong nội thị, trừ khi chúng tôi quy định khác. Chúng tôi chỉ là hãng vận chuyển cung cấp các chuyến bay thẳng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào của Hành khách. Giá vé của Hành khách không bao gồm suất ăn và đồ uống, trừ khi các điều khoản và điều kiện của Giá cước có quy định khác.

5.2 Giá cước

Giá vé sẽ được tính theo Giá cước của chúng tôi có hiệu lực vào ngày thanh toán tiền Vé cho chuyến bay hoặc các chuyến bay liên quan. Giá cước áp dụng là giá cước do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi công bố trên mạng điện tử hoặc thông qua phương tiện liên lạc khác. Giá vé không bao gồm phí quản trị, phí dịch vụ và các khoản lệ phí khác, trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến chuyến bay hoặc phần Xác nhận hành trình của Hành khách khi được chấp thuận sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung như được nêu trong Quy định của Hãng vận chuyển.

5.3 Thuế và phí

Tất cả các khoản thuế, phí hoặc lệ phí áp dụng theo quy định của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền khác hoặc cơ quan điều hành sân bay liên quan đến việc Hành khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí quản lý và lệ phí của chúng tôi và sẽ do Hành khách thanh toán, trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển hàng không có thể thay đổi theo thời điểm và có thể được tính bổ sung kể cả sau ngày việc Đặt vé của Hành khách đã được xác nhận. Mặc dù vậy, Quý khách vẫn phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí thay đổi đó nếu chúng có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành.

Tại thời điểm thanh toán, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, và hầu hết các khoản này được nêu trong tờ Xác nhận hành trình.

5.4 Phí quản lý, phí dịch vụ và phí tiện ích thanh toán

Giá vé của chúng tôi là giá cơ bản. Ngoài các khoản thuế phí và lệ phí nêu tại Mục 5.3 ở trên, trong một số trường hợp, nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và thu các khoản phí quản lý, phí dịch vụ và phí tiện ích thanh toán. Các khoản phí này sẽ không được hoàn trả nếu Hành khách được hoàn tiền vé.

Để biết thêm chi tiết, Hành khách có thể tham khảo trang web.

5.5 Đồng tiền thanh toán

Tiền vé và các loại phí được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên biểu giá vé máy bay mà chúng tôi ban hành, trừ khi được chúng tôi có đồng ý khác.

5.6 Tính chính xác

Tất cả giá vé, lịch bay và chặng bay đã công bố là chính xác tại thời điểm công bố. Chúng tôi có quyền điều chỉnh giá vé và lịch bay vào bất kỳ lúc nào và theo thời điểm, và sẽ gửi thông báo cho Hành khách.

5.7 Không hoàn tiền giá vé

Có một số loại giá vé không được hoàn tiền. Vui lòng tham khảo điều kiện giá vé áp dụng để biết thêm thông tin chi tiết tại trang web.

Ngay cả khi giá vé của quý khách thuộc loại không hoàn tiền, nhưng nếu quý khách không bay thì vẫn có thể yêu cầu chi hoàn các khoản thuế và phí nhất định, trừ phụ phí xăng dầu và bảo hiểm. Nếu có một khoản thuế hoặc phí mà Pacific Airlines thu tính trên mỗi hành khách để nộp cho sân bay hoặc cơ quan thuế, và chúng tôi không phải nộp khoản tiền đó vì Hành khách không bay thì chúng tôi sẽ trả lại khoản tiền đó cho Hành khách sau khi đã khấu trừ một khoản phí quản trị hợp lý (vui lòng xem trang web để biết các khoản phí hiện áp dụng). Nếu mức phí quản trị phát sinh một cách hợp lý vượt quá số tiền chi hoàn thì Hành khách sẽ không được hoàn tiền.

ĐIỀU 6: ĐẶT VÉ/GIỮ CHỖ

6.1 Khi nào việc Đặt vé được thực hiện?

Đặt vé được xác nhận sau khi tiền vé được thanh toán đầy đủ và sau khi chúng tôi cung cấp cho Hành khách Mã đặt vé, Mã số xác nhận và/hoặc Xác nhận hành trình.

Sau khi Đặt vé được xác nhận, Hành khách không thể hủy Đặt vé và không được hoàn trả tiền đã thanh toán, trừ trường hợp Đặt vé cho một số loại giá vé quy định trong Điều kiện giá vé hoặc tại Mục 9.2 trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc thay đổi về lịch trình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách phải chịu do đặt chỗ cho chuyến bay Pacific Airlines qua bên khác không phải là Pacific Airlines, phòng đặt vé của hãng hoặc Đại lý được ủy quyền của Pacific Airlines.

6.2 Thay đổi chuyến bay

Một số loại giá vé có quy định hạn chế và do đó Hành khách không thể thay đổi hoặc hủy Đặt vé. Đối với một số loại giá vé khác, Hành khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt vé sang chuyến bay khác nếu còn chỗ trống, thanh toán các phí áp dụng đối với từng hành khách trên từng chặng bay và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện phát hành của mỗi loại giá vé;

Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé thấp hơn chuyến bay đã bị hủy thì Hành khách không được hoàn tiền chênh lệch giá vé;

Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay đã bị hủy thì Hành khách phải thanh toán tiền chênh lệch giá vé trước khi hủy hoặc thay đổi chuyến bay; và

Việc thay đổi chỉ được xác nhận khi chúng tôi cấp cho Hành khách Mã đặt vé mới, Mã số xác nhận mới và/hoặc Xác nhận hành trình mới.

6.3 Thanh toán

Chúng tôi chỉ đảm bảo chỗ ngồi cho Hành khách khi tiền vé được thanh toán đầy đủ trong quá trình thực hiện Đặt vé. Trong trường hợp ví lý do nào đó mà tiền vé chưa được thanh toán đầy đủ khi việc đặt vé đã được xác nhận, chúng tôi bảo lưu quyền hủy đặt vé vào bất kỳ thời điểm nào trước giờ làm thủ tục lên máy bay và/hoặc không cho phép Hành khách lên máy bay.

6.4 Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà Hành khách cung cấp và chúng tôi thu thập, bao gồm thông tin về lịch sử mua hàng của Hành khách và cách Hành khách sử dụng các dịch vụ và tiện ích của chúng tôi để phục vụ các mục đích: đặt chỗ, mua và xuất Vé, cung cấp cho Hành khách phương tiện vận chuyển và bất kỳ các dịch vụ và tiện ích liên quan; kế toán, thanh toán và kiểm toán, xác minh và sàng lọc thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác; kiểm soát xuất nhập cảnh và hải quan; an toàn, an ninh, y tế, quản trị và pháp lý; phân tích thống kê và tiếp thị, thử nghiệm hệ thống, bảo trì và phát triển; đào tạo công nghệ thông tin; quan hệ khách hàng; giúp chúng tôi giao dịch với Hành khách hiệu quả hơn trong tương lai; tiếp thị trực tiếp và nghiên cứu thị trường (chúng tôi sẽ chỉ làm theo yêu cầu của Hành khách hoặc với sự đồng ý của Hành khách hoặc nếu Hành khách có lựa chọn từ chối).

Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu này trong thời gian cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ này và để chuyển các dữ liệu này về các văn phòng, Đại lý được ủy quyền, cơ quan chính phủ, các Hãng vận chuyển khác hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của Chính phủ, Hành khách có thể phải cung cấp các thông tin hoặc dữ liệu cá nhân cụ thể cho chúng tôi, bao gồm các thông tin để chúng tôi có thể thông báo cho người thân trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc phải chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi, trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí đó là do sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và chúng tôi để bảo đảm loại dịch vụ phù hợp, ngăn chặn/phát hiện gian lận và phục vụ cho mục đích đào tạo. Hành khách có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo mật đối với dữ liệu của chúng tôi, trong đó bao gồm cách truy cập và sửa các dữ liệu này, từ các văn phòng và qua Website của chúng tôi.

6.5 Trợ giúp đặc biệt

Nói chung, Hành khách cần trợ giúp đặc biệt phải đi cùng một Hành khách khác có vé và tối thiểu đủ 15 tuổi, trừ trường hợp Hành khách đó có thể đi lại độc lập và không cần hỗ trợ khi đi lên cầu thang máy bay. Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ giám sát đối với Hành khách không thể tự đi lại, song chúng tôi có thể cung cấp một số dịch vụ giới hạn nếu được yêu cầu. Hành khách có thể phải trả phí cho một số dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Do hạn chế của các sân bay nội địa, một số tuyến bay có thể không cung cấp các dịch vụ này. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng nếu yêu cầu trợ giúp đặc biệt khi bay cùng chúng tôi, Hành khách phải đăng ký trước thông qua các Trung tâm dịch vụ khách hàng của Pacific Airlines ít nhất ba (3) ngày trước ngày khởi hành theo lịch của Hành khách. Nếu Hành khách không đăng ký yêu cầu trợ giúp đặc biệt và không được trung tâm dịch vụ khách hàng của Pacific Airlines xác nhận thì dịch vụ đó sẽ không sẵn sàng khi Hành khách đến sân bay và Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

6.6. Chỗ ngồi ở hàng ghế thoát hiểm

Vì các chỗ ngồi ở hàng ghế thoát hiểm ở sát cửa ra của máy bay, Hành khách ngồi tại vị trí này phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn như sau:

 • Phải là người từ 15 tuổi trở lên
 • Có khả năng hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn
 • Không bị khiếm khuyết lâu dài hay tạm thời (ví dụ như điếc, khiếm thính, mù, khiếm thị, sức khỏe yếu hoặc khó khăn trong việc di chuyển, thiểu năng trí tuệ hoặc phải sử dụng chó dịch vụ)
 • Có thể kiểm tra tình hình bên ngoài và phản xạ theo mệnh lệnh của phi hành đoàn
 • Có thể tiếp cận, mở, nâng và đẩy được cánh cửa ra nặng 15 kg (tương đương 33 pound) trong trường hợp khẩn cấp*
 • Biết quy định về hàng ghế thoát hiểm do Phi hành đoàn thông báo khi ở trên máy bay
 • Sẵn sàng giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp
 • Không ngồi cùng trẻ sơ sinh
 • Không cần sử dụng dây an toàn nối dài

6.6 Chỗ ngồi thu thêm phí

Hành khách có thể chọn ghế ngồi ở một chỗ cụ thể trên chuyến bay và phải trả thêm phí. Các chỗ ngồi cụ thể đó là ghế ngồi phía trước, ghế ngồi ở hàng ghế thoát hiểm. Hành khách có thể mua chỗ ngồi có thu thêm phí qua trang Website hoặc trung tâm phục vụ khách hàng qua điện thoại của Pacific Airlines, các phòng đặt vé, đại lý du lịch hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay, tùy theo tình trạng ghế còn trống.

6.7 Chỗ ngồi

Pacific Airlines sẽ cố gắng xếp chỗ theo yêu cầu trước của Hành khách, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí chỗ cụ thể trên máy bay. Chúng tôi có thể thay đổi chỗ ngồi của Hành khách bất kì lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, nếu thấy cần thiết vì lí do an toàn, an ninh hoặc khai thác.

Nếu chúng tôi thấy cần thiết yêu cầu Hành khách chuyển từ chỗ ngồi thu phí sang ghế thường, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí chỗ ngồi mà Hành khách đã thanh toán trước đó.

Nếu cần yêu cầu Hành khách hạ hạng ghế vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ:

Thanh toán cho Hành khách một khoản chi hoàn chênh lệch giá vé phù hợp (hoặc điểm dành cho khách hàng thường xuyên nếu áp dụng), hoặc

Cung cấp cho Hành khách một chuyến bay thay thế hợp lý với các dịch vụ của chúng tôi

Hành khách theo đây đồng ý chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào mà chúng tôi sắp xếp trên chuyến bay.

Hành khách cao tuổi và hành khách đi cùng trẻ em được ưu tiên lên máy bay trước.

ĐIỀU 7: LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY

7.1 Thời hạn làm thủ tục chuyến bay

Hành khách phải đến sân bay sớm trước giờ chuyến bay khởi hành theo lịch để có đủ thời gian cần thiết để hoàn thành các thủ tục hành chính và thủ tục chuyến bay. Thời gian làm thủ tục chuyến bay có thể thay đổi tùy theo sân bay hoặc chuyến bay cụ thể. Vui lòng xem thêm thông tin trên trang Web.

Hành khách có trách nhiệm tuân thủ thời hạn làm thủ tục chuyến bay như đã thông báo cụ thể cho Hành khách tại thời điểm đặt vé. Trong mọi trường hợp, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển Hành khách nếu Hành khách không tuân thủ quy định về thời hạn nêu trên.

Chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép Hành khách làm thủ tục chuyến bay mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào và không phải hoàn lại tiền vé cho Hành khách, trừ khi có quy định khác trong điều kiện giá vé của Pacific Airlines

a. Nếu Hành khách đến quầy làm thủ tục chuyến bay sau khi quầy đóng cửa;

b. Nếu Hành khách không có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc không xuất trình được các giấy tờ để nhận dạng bản thân cho nhân viên của chúng tôi;

c. Nếu Hành khách không có các giấy tờ hợp lệ, giấy phép, thị thực cần thiết cho chuyến đi đến một nơi hoặc một quốc gia cụ thể;

d. Nếu Hành khách chưa thanh toán đầy đủ các khoản giá vé, phí và lệ phí phải trả cho chúng tôi;

e. Nếu Hành khách hành hung nhân viên của chúng tôi hoặc gây mất trật tự tại quầy làm thủ tục hoặc lăng mạ nhân viên của chúng tôi bằng lời nói hay hành động;

f. Nếu chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác cấm Hành khách làm thủ tục chuyến bay hoặc không cho phép Hành khách lên máy bay;

g. Nếu theo nhận định của chúng tôi, Hành khách không thích hợp để lên máy bay do đang trong tình trạng say rượu hoặc rõ ràng đang trong tình trạng sức khỏe không tốt; và/hoặc

h. Nếu theo nhận định của chúng tôi, Hành khách không có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay hoặc tình trạng sức khỏe của Hành khách gây nguy hiểm hay đe dọa đến sức khỏe của các Hành khách khác.

7.2 Yêu cầu về làm thủ tục chuyến bay

Tất cả Hành khách, kể cả trẻ em, đều phải xuất trình Mã đặt vé, Mã số xác nhận hoặc vé và bất kỳ giấy tờ du lịch nào khác (xem Mục 6.6) và các giấy tờ chứng minh nhân thân có thể được chấp nhận tại quầy làm thủ tục. Đối với trẻ sơ sinh không cần chỗ ngồi riêng thì có thể phải xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi (dưới 2 tuổi), ví dụ như giấy khai sinh. Nếu không xuất trình giấy tờ du lịch và chứng minh nhân thân cần thiết tại quầy làm thủ tục, Hành khách có thể không được phép bay. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải có các giấy tờ cần thiết, theo ý kiến của Hãng vận chuyển, phù hợp với quy định áp dụng cho việc nhập cảnh của Hành khách đó tại địa điểm đến.

Tại quầy làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Hành khách một thẻ lên máy bay và Xác nhận hành lý đối với Hành lý ký gửi. Hành khách cần giữ các giấy tờ này trong suốt chuyến bay

7.3 Lên máy bay

Hành khách phải có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ trước giờ khởi hành theo lịch. Vui lòng xem thêm thông tin tại trang Web. Chúng tôi sẽ từ chối cho Hành khách lên máy bay mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với Hành khách đó và vé của Hành khách sẽ bị thu hồi.

Hành khách phải xuất trình thẻ lên máy bay tại cửa lên máy bay và giữ thẻ này trong suốt chuyến bay.

7.4 Bỏ chỗ

Nếu hành khách không làm thủ tục chuyến bay đúng giờ (nêu tại Mục 7.1) thì số tiền vé mà Hành khách đã trả sẽ không được hoàn lại, ngoại trừ loại giá vé được phép hoàn theo quy định trong Điều kiện giá vé.

Nếu đến giờ máy bay khởi hành mà Hành khách không lên máy bay (quy định tại Mục 7.2) thì số tiền vé máy bay mà Hành khách đã trả sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào.

7.5 Tuân thủ

Hành khách chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các luật, quy định và yêu cầu của các quốc gia nơi khởi hành, bay đến hoặc bay qua và theo Điều lệ Vận chuyển và Quy định của Hãng vận chuyển, các thông báo và chỉ dẫn của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách trong việc xin các giấy tờ cần thiết hoặc tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu, thông báo hoặc chỉ dẫn đó, cho dù bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng cách khác, hoặc các hậu quả xảy ra đối với Hành khách do không xin được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo hoặc hướng dẫn đó.

7.6 Giấy tờ tùy thân

Hành khách có trách nhiệm xin, lưu giữ và sẵn sàng xuất trình khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, tất cả các giấy tờ xuất nhập cảnh, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, quy định, lệnh hoặc yêu cầu của quốc gia nơi khởi hành, bay đến hoặc bay qua. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển đối với bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ, hoặc giấy tờ đi lại của Hành khách đó không đáp ứng các luật, quy định, lệnh hoặc yêu cầu hiện hành phải áp dụng

7.7 Từ chối nhập cảnh

Hành khách đồng ý trả tiền vé và/hoặc tiền phạt áp dụng bất cứ khi nào chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan xuất nhập cảnh nào, được yêu cầu đưa Hành khách trở về điểm khởi hành hoặc nơi khác do Hành khách không được chấp nhận nhập cảnh một quốc gia, cho dù là quá cảnh hoặc nơi đến. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không hoàn tiền vé cho Hành khách.

7.8 Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ, v.v.

Nếu chúng tôi bị buộc phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc phát sinh bất kỳ chi phí nào do việc Hành khách không tuân thủ các luật, quy định, lệnh hoặc yêu cầu đi lại khác của các nước nơi Hành khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua, hoặc Hành khách không có các giấy tờ cần thiết, Hành khách sẽ phải hoàn trả lại cho chúng tôi mọi khoản tiền mà chúng tôi đã thanh toán, các chi phí phát sinh đã hoặc sẽ phải thanh toán. Chúng tôi có thể áp dụng theo hướng các khoản thanh toán và chi phí đó được trừ vào giá trị của bất kỳ chuyến đi nào mà Hành khách chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản tiền nào của Hành khách mà chúng tôi đang giữ.

Trong một số trường hợp khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách có khả năng bị từ chối nhập cảnh hoặc quá cảnh, chúng tôi sẽ yêu cầu Hành khách phải nộp một khoản đặt cọc tại sân bay khởi hành. Tiền đặt cọc sẽ được dùng để thanh toán cho các chi phí phát sinh do Hành khách bị từ chối nhập cảnh hoặc quá cảnh như tiền vé máy bay khứ hồi, tiền phạt của nhà chức trách và các khoản phí khác. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại khoản đặt cọc nếu quốc gia mà Hành khách bay đến hoặc bay qua chấp nhận cho Hành khách được nhập cảnh hoặc quá cảnh.

7.9 Kiểm tra an ninh

Hành khách phải chấp hành việc kiểm tra an ninh và sức khỏe do chính phủ hoặc nhân viên sân bay hoặc chúng tôi thực hiện.

Nếu Hành khách từ chối cho kiểm tra an ninh hay sức khỏe theo yêu cầu, Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

ĐIỀU 8: HÀNH LÝ

8.1 Hành lý xách tay

Mỗi Hành khách được phép mang 1 kiện hành lý xách tay chính và một hành lý nhỏ khác với tổng trọng lượng không vượt quá 10 kg đối với các dịch vụ quốc tế và 7 kg đối với các dịch vụ nội địa tại Việt Nam. Trẻ sơ sinh không sử dụng ghế ngồi thì không được hưởng Hành lý xách tay miễn cước.

Kích thước tối đa của kiện hành lý xách tay chính được quy định như sau và tùy thuộc vào loại máy bay khai thác:

Máy bay A320: 23cm (rộng) 36cm (cao) và 56cm (dài) đối với túi xách hoặc va-li xách tay

Các vật dụng nhỏ có thể xách tay thêm là túi xách nhỏ, sách bỏ túi hoặc ví, áo khoác, ô; hoặc hàng miễn thuế nếu là chuyến bay quốc tế (khi được phép)

Mỗi kiện Hành lý phải để vừa chỗ trống bên dưới ghế ngồi phía trước Hành khách hoặc vừa với chỗ để Hành lý trong khoang để hành lý trên máy bay.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang Web.

Tất cả Hành ls xách tay phải tuân thủ tất cả các quy định giới hạn hiện hành về kích thước và trọng lượng. Hành khách không được mang trong Hành lý xách tay dao, vật sắc nhọn hoặc dụng cụ cắt thuộc bất kỳ loại nào và dài bao nhiêu, bằng kim loại hay vật liệu khác, kim đan len hoặc dụng cụ thể thao. Các đồ vật này phải được gói trong Hành lý ký gửi của Hành khách. Hành khách không được mang các đồ vật này trong Hành lý xách tay hoặc trên người. Nếu mang, đồ vật sẽ bị tịch thu và không được hoàn trả.

Hành khách phải khai báo tại khu vực soi chiếu hành lý nếu mang kim tiêm. Nếu có thể, Hành khách cần có giấy tờ để xác nhận tình trạng sức khỏe của mình. Thuốc phải có nhãn in chuyên ngành, ghi rõ tên thuốc hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Nếu có câu hỏi, xin quý khách vui lòng liên lạc với Hãng vận chuyển.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các đồ vật mà chúng tôi từ chối vận chuyển và các đồ vật không được vận chuyển như Hành lý ký gửi.

8.2 Hành lý ký gửi

Một số loại giá vé hoặc gói không bao gồm Hành lý ký gửi miễn cước. Vui lòng tham khảo điều kiện giá vé và gói áp dụng để biết thêm thông tin. Các thông tin này có sẵn để Hành khách xem xét khi đặt chỗ. Các quy định hiện tại về hành lý miễn cước và giới hạn đối với Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi được nêu trên trang web của chúng tôi và có thể thay đổi. Nếu một thay đổi về Hành lý xách tay miễn cước hoặc các giới hạn trong tầm kiểm soát của Pacific Airlines đối với Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi ảnh hưởng đến chuyến bay đã đặt vé của Hành khách, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất một tháng về sự thay đổi này bằng cách cập nhật phần Hành lý trên trang web của mình, hoặc bằng thông báo khác theo quy định của pháp luật.

Hành khách không bay không được chuyển nhượng Hành lý xách tay hoặc Hành lý ký gửi miễn cước không sử dụng chô Hành khách khác, kể cả hành khách cùng Hành trình.

Mỗi kiện hành lý ký gửi không được có kích thước lớn hơn 270 cm (106 inch) và trọng lượng không quá 32 kg.

Hành lý ký gửi phải được đóng gói phù hợp trước khi Hành khách đến quầy làm thủ tục chuyến bay.

Hành khách có thể mang hành lý cồng kềnh với chiều dài tối đa 2 mét và cao 1 mét.

Chúng tôi nhận vận chuyển không thu phí đối với xe lăn có thể gấp được hoàn toàn và các phương tiện trợ giúp di chuyển nếu Hành khách cần sử dụng các phương tiện đó.

Ngoài tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước, Hành khách đi cùng trẻ nhỏ hoặc trẻ sơ sinh được phép mang miễn phí một túi hành lý đồ dùng cho mỗi trẻ nhỏ/trẻ sơ sinh.

Hành lý ký gửi của Hành khách phải đảm bảo yêu cầu về an toàn và các giới hạn về trọng lượng và kích thước.

8.3 Hành lý ký gửi quá cước

Hành khách sẽ phải trả một khoản phí vận chuyển Hành lý ký gửi vượt quá hạn mức hành lý miễn cước theo mức giá quy định trong Biểu giá cước theo Quy định của Hãng vận chuyển của chúng tôi (biểu giá này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và theo thời điểm, chúng tôi có thể gửi cho Hành khách nếu được yêu cầu và cũng chuẩn bị sẵn tại các quầy làm thủ tục chuyến bay). Chúng tôi có toàn quyền quyết định vận chuyển số Hành lý quá cước tùy theo chỗ còn trống trong khoang hành lý.

8.4 Các vật dụng không được chấp nhận là hành lý hoặc được mang trong hành lý

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển Hành lý hoặc các vật dụng tìm thấy trong Hành lý sau đây:

 • Vật dụng không được đóng gói phù hợp trong vali hoặc trong vật đựng thích hợp khác để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự cẩn trọng thông thường;
 • Vật dụng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay, ví dụ như các vật dụng được quy định trong Quy định về hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và trong Điều lệ Vận chuyển của chúng tôi;
 • Vật dụng bị cấm mang lên máy bay theo luật và quy định hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế;
 • Vật dụng mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không phù hợp cho việc vận chuyển bởi lý do trọng lượng, hình dạng, kích thước hoặc tính chất của chúng; Vật dụng dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
 • Động vật còn sống hoặc đã chết;
 • Thi thể người hoặc động vật;
 • Hải sản tươi hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt khác. Tuy nhiên các vật phẩm này có thể được phép chấp nhận vận chuyển dưới dạng hành lý xách tay nếu đã được đóng gói phù hợp (để trong thùng xốp và hoặc thùng làm mát có chứa thực phẩm khô/không dễ hỏng có thể được ký gửi sau khi được các cơ quan quản lý liên quan kiểm tra). Nếu Hành khách từ chối cho kiểm tra, chúng tôi có quyền không vận chuyển hành lý đó.)
 • Súng và đạn dược, chất nổ, khí dễ cháy hoặc không cháy (như sơn khí dung, khí butan, xăng nạp bật lửa) khí lạnh (như bình chứa aqualung, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), peroxit hữu cơ (như nhựa), chất độc, chất gây nhiễm trùng (như virut, vi khuẩn), chất phóng xạ (như radium), vật liệu ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), các chất từ tính, chất oxy hóa (như chất tẩy trắng);
 • Vũ khí như súng cổ, kiếm, dao và các vật phẩm tương tự. Chúng tôi có thể cho phép mang các vật phẩm này lên máy bay như hành lý ký gửi trong trường hợp rất đặc biệt và theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi. Không được phép mang lên cabin máy bay các vật phẩm này vì bất kỳ lý do gì.

Nếu phát hiện Hành khách mang theo vật dụng bị cấm, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà chúng tôi cho là phù hợp và hợp lý trong các trường hợp, bao gồm cả việc vứt bỏ đồ vật bị cấm đó mà không cần thông báo cho Hành khách.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc Thiệt hại nào đối với vật dụng bị cấm nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã được coi là vật dụng bị cấm.

8.5 Hành lý có giá trị và dễ vỡ

Hành khách không được mang trong Hành lý ký gửi:

 • Tác phẩm nghệ thuật, đồ dễ vỡ, mỏng manh hoặc dễ hỏng, máy tính, thiết bị điện tử, như máy ảnh, thiết bị video
 • Các thứ có giá trị đặc biệt, như tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng nhận cổ phiếu, chứng khoán hoặc các tài liệu có giá trị khác, hàng hóa thương mại hoặc tài liệu kinh doanh,

Vì chúng tôi có trách nhiệm pháp lý ở mức giới hạn (xem Mục 12), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự bất tiện hoặc Thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu nếu Hành khách bỏ qua các yêu cầu của chúng tôi và mang theo (các) vật dụng đó trong Hành lý ký gửi.

8.6 Quyền kiểm tra

Pacific Airlines , viên chức chính phủ hoặc nhân viên sân bay được ủy quyền có thể:

 • Yêu cầu kiểm tra Hành khách, kiểm tra bằng tia X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác để kiểm tra thân thể hoặc quần áo của hành khách,
 • Yêu cầu Hành khách giao Hành lý để kiểm tra, và
 • Kiểm tra Hành lý khi không có mặt Hành khách.

Theo kết quả kiểm tra và/hoặc soi chiếu, hoặc nếu Hành khách từ chối cho kiểm tra thân thể hoặc Hành lý, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, và có thể giao lại Hành lý của Hành khách cho chính quyền hoặc nhân viên sân bay.

Trừ khi được áp dụng bởi Công ước hoặc các văn bản pháp luật khác, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây Thiệt hại đến thân thể Hành khách, hoặc việc kiểm tra, soi chiếu hoặc soi bằng tia X-quang gây Thiệt hại cho hành lý của Hành khách hoặc các vật dụng được đưa ra khỏi hành lý của Hành khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đó, trừ khi lỗi đó là do sơ suất của chúng tôi.

8.7 Giao nhận Hành lý

Hành khách phải nhận lại Hành lý của mình khi Hành lý được đưa tới nơi giao nhận tại điểm đến. Nếu Hành khách không nhận lại Hành lý của mình trong thời gian thích hợp (tối đa ba ngày) và Hành lý cần được bảo quản trong địa phận của chúng tôi, chúng tôi có thể thu phí lưu giữ Hành lý đó. Nếu Hành lý ký gửi của Hành khách không được nhận trong vòng ba (3) tháng kể từ khi được chuyển đến để giao cho Hành khách, chúng tôi có thể vứt bỏ Hành lý mà không chịu phải trách nhiệm đối với Hành khách. Trong trường hợp Hành khách nhận hành lý không xuất trình được Thẻ hành lý để nhận dạng hành lý, chúng tôi sẽ chỉ giao Hành lý cho Hành khách đó với điều kiện là Hành khách chứng minh được quyền của mình đối với hành lý đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, và nếu được chúng tôi yêu cầu, Hành khách phải cung cấp các biện pháp đảm bảo thích hợp để đền bù thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi phải trả khi chuyển hành lý cho Hành khách. Việc Hành khách có tên trên Thẻ hành lý chấp nhận Hành lý mà không khiếu nại tại thời điểm nhận Hành lý là bằng chứng rõ ràng rằng Hành lý đó đã được vận chuyển trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển giữa chúng tôi và Hành khách.

ĐIỀU 9: LỊCH BAY, HỦY CHUYẾN

9.1 Lịch bay

Pacific Airlines không đảm bảo có thể chở Hành khách và Hành lý của Hành khách theo ngày giờ theo lịch của các chuyến bay đã chỉ định. Lịch bay có thể thay đổi vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, hoãn kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay về muộn. Thời gian chuyến bay không tạo thành một phần trong hợp đồng chuyên chở của quý khách với chúng tôi.

Trước khi chấp nhận đặt vé của Hành khách, chúng tôi hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về thời gian khởi hành theo lịch có hiệu lực tại thời điểm đó, và thông tin này được thể hiện trên tờ xác nhận hành trình và hóa đơn thuế của Hành khách. Khi cần thiết, chúng tôi có thể thay đổi lịch bay sau khi đã xuất Xác nhận hành trình và Hóa đơn thuế cho Hành khách và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay, chậm chuyến bay hoặc thay đổi máy bay và điểm dừng nếu thấy là hợp lý để ứng phó với các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc thương mại. Nếu Hành khách cung cấp cho chúng tôi địa chỉ liên lạc, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách các thay đổi đó. Nếu sau khi đã xuất Xác nhận hành trình và Hóa đơn thuế thuế mà chúng tôi có thay đổi lịch trình bay và Hành khách không chấp nhận, trong khi chúng tôi không thể bố trí được chuyến bay thay thế phù hợp yêu cầu của Hành khách thì Hành khách được hoàn vé theo Mục 9.2

9.2 Hủy chuyến, thay đổi về lịch trình

Vì lý do an toàn hoặc thương mại, chúng tôi có thể thay đổi đáng kể lịch trình chuyến bay của Hành khách, chuyển hướng hoặc hủy chuyến ngay cả sau khi Hành khách đã thanh toán cho đặt vé hoặc thậm chí đã hoàn tất thủ tục chuyến bay.

Trong trường hợp thay đổi về lịch trình hoặc hủy chuyến, tùy theo ý kiến của Hành khách, chúng tôi sẽ có thể:

 • Vận chuyển Hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác có trong lịch bay còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào, hoặc
 • Hoàn tiền vé cho Hành khách

Trong trường hợp chuyển hướng bay, chúng tôi có thể áp dụng tùy theo quyết định của Hành khách như sau:

 • Hoàn tiền vé cho Hành khách, hoặc
 • Thu xếp phương tiện vận chuyển đường bộ để đưa Hành khách tới điểm đến nếu có thể, hoặc
 • Chuyển Hành khách sang chuyến bay khác vào ngày khác, và
 • Thu xếp khách sạn/ăn uống, bao gồm cả phương tiện đi/đến khách sạn

Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc các luật áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do thay đổi thời gian hoặc hủy chuyến.

9.3 Thay đổi do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Nếu chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi thì cho dù Hành khách đã làm thủ tục chuyến bay hay chưa, Pacific Airlines cũng sẽ cố gắng hỗ trợ Hành khách tới được điểm đến, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nào mà Hành khách có thể phải trả do việc chậm trễ hoặc hủy chuyến đó, trừ khi luật pháp quy định khác.

9.4 Không cung cấp chuyến bay nối chuyến

Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ bay thẳng và không cung cấp dịch vụ nối chuyến bay cho Hành lý. Trừ khi được Pacific Airlines thông báo khác, Hành khách phải đến nhận lại Hành lý ký gửi sau mỗi chuyến bay. Trách nhiệm của Hành khách khi tiến hành Đặt chỗ là phải sắp xếp để có đủ thời gian giữa khoảng thời gian đến của chuyến bay đầu tiên và thời gian khởi hành của chuyến bay tiếp theo để lấy và kiểm tra lại Hành lý. Vui lòng xem trang Web để biết thêm thông tin.

Mặc dù Pacific Airlines sẽ cố gắng vận chuyển Hành khách và Hành lý theo ngày giờ theo lịch bay, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo thực hiện điều đó. Lịch bay có thể thay đổi mà không thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, hoãn kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay về muộn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Pacific Airlines miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho Hành khách do không đáp ứng lịch bay, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lỡ các chuyến bay nối chuyến hoặc thu xếp đi lại khác.

ĐIỀU 10: TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN

10.1 Các trường hợp từ chối vận chuyển

Ngay cả khi Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra hoặc chúng tôicó cơ sở hợp lý để tin rằng sẽ xảy ra:

 • Nếu Hành khách không được chấp nhận vận chuyển theo các trường hợp nêu ở Điều 4.
 • Nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể gây nguy hiểm hoặc rủi ro về an toàn cho máy bay hoặc an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trên máy bay,;
 • Nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên máy bay;
 • Nếu việc vận chuyển Hành khách là vi phạm luật pháp, quy định, mệnh lệnh của chính phủ hoặc hướng dẫn nhập cảnh của quốc gia nơi hành khách xuất phát hoặc đến;
 • Vì Hành khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân hoặc Hành lý của mình;
 • Vì Hành khách không có Đặt vé;
 • Nếu Hành khách không tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh hiện hành hoặc Điều lệ vận chuyển này;
 • Nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục chuyến bay trong thời gian yêu cầu (xem Mục 7.1 ) hoặc không đến cửa lên máy bay đúng giờ;
 • Vì Hành khách đã không tuân thủ hướng dẫn về an toàn hoặc an ninh của nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên phi hành đoàn của máy bay;
 • Vì Hành khách không tuân thủ các yêu cầu về y tế của chúng tôi;
 • Vì Hành khách cần hỗ trợ đặc biệt và không đăng ký trước với chúng tôi (xem Mục 10.3);
 • Nếu Hành khách say rượu hoặc đang bị tác động của rượu hoặc ma túy;
 • Nếu Hành khách đang, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách đang sở hữu ma túy bất hợp pháp;
 • Nếu trạng thái tinh thần hoặc thể chất của Hành khách gây nguy hiểm hoặc rủi ro cho bản thân Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay;
 • Nếu Hành khách đã có những lời đe dọa, lăng mạ hoặc sỉ nhục đối với nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc có hành vi đe dọa khác;
 • Nếu Hành khách đã phạm tội hình sự trong quá trình làm thủ tục chuyến bay, lên máy bay hoặc trên máy bay;
 • Nếu Hành khách cố tình cản trở một nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc phi hành đoàn của máy bay thực hiện nhiệm vụ của họ;
 • Nếu Hành khách đã đặt sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay vào tình huống nguy hiểm;
 • Nếu Hành khách không đi giày dép;
 • Nếu Hành khách có hành vi đe dọa;
 • Vì Hành khách đã có hành vi không đúng đắn trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi đó sẽ không tái diễn;
 • Do Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt vé cho chuyến bay mà Hành khách dự định tham gia;
 • Do việc Đặt chỗ của Hành khách:
 • Chưa thanh toán;
 • Đã chuyển nhượng trái với Quy định của Hãng vận chuyển;
 • Đã có vé một cách trái pháp luật;
 • Đã mua vé thông qua một bên không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi;
 • Có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện;
 • Là giả mạo hoặc vô hiệu;
 • Nếu Hành khách cố gắng nhập cảnh vào một quốc gia mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép;
 • Nếu Hành khách đã từ chối xuất trình các giấy tờ tùy thân của mình cho nhân viên của chúng tôi hoặc không cho phép chúng tôi sao lại giấy tờ tùy thân, hoặc Hành khách đã hủy các giấy tờ tùy thân trong chuyến bay.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào nêu tại Điều này

Chúng tôi có thể buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào với chúng tôi trong Xác nhận hành trình của Hành khách.

10.2 Thông báo từ chối vận chuyển Hành khách

Chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu chúng tôi đã thông báo bằng văn bản rằng sẽ không vận chuyển Hành khách với các dịch vụ của chúng tôi. Thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn áp dụng việc cấm chuyên chở và yêu cầu Hành khách không Đặt chỗ hay nhờ người khác đặt chỗ cho mình. Nếu Hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong giai đoạn cấm chuyên chở có hiệu lực, chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển người đó.

10.3 Chuyến bay quá chỗ

Nếu Hành khách bị từ chối cho lên máy bay do chuyến bay mà Hành khách có Đặt vé đã hết chỗ, chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để đưa Hành khách tới điểm đến trong khoảng thời gian hợp lý so với thời gian hạ cánh dự kiến của chuyến bay ban đầu. Nếu không, chúng tôi sẽ bồi thường và cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu của luật hiện hành áp dụng hoặc theo chính sách của chúng tôi nếu không có luật áp dụng. Mục 10.3 này sẽ không được áp dụng nếu Hành khách không tuân thủ quy định về Thời hạn làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay nêu tại Mục 7.1 hoặc chúng tôi thực hiện quyền từ chối vận chuyến Hành khách.

Nếu không thể thu xếp để Hành khách mang theo Hành lý xách tay, chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách cho chúng tôi đưa lên máy bay theo hình thưc Hành lý ký gửi. Trong trường hợp này, Hành khách sẽ không bị thu phí Hành lý ký gửi.

ĐIỀU 11: ỨNG XỬ TRÊN CHUYẾN BAY

11.1 Theo quy định của các Công ước, Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam và các luật hiện hành khác, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn, kể cả cách ly nếu Hành khách có một trong các hành vi sau đây trên máy bay

 • Gây nguy hiểm cho máy bay hoặc cho người hay tài sản trên máy bay
 • Phá rối hoặc cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ hoặc không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn liên quan đến việc hút thuốc lá, sử dụng rượu hoặc điện thoại di động
 • Có lời nói đe dọa, lăng mạ hoặc sỉ nhục đối với phi hành đoàn
 • Xử sự theo cách gây khó chịu, bất tiện,gây thiệt hại hoặc thương tật cho các Hành khách khác hoặc phi hành đoàn

Hành khách có thể bị buộc rời khỏi máy bay hoặc bị từ chối vận chuyển tiếp tại bất kỳ điểm đến nào và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.

11.2 Nếu do hành vi của Hành khách mà chúng tôi phải, trong phạm vi thẩm quyền quyết định hợp lý của mình, quyết định chuyển hướng bay vì phải hạ cánh để buộc Hành khách rời máy bay, khi đó Hành khách sẽ phải trả toàn bộ chi phí phát sinh mà chúng tôi phải chịu liên quan tới hoặc do việc thay đổi trên.

11.3 Để đảm bảo an toàn, chúng tôi có thể cấm hoặc hạn chế sử dụng trên máy bay các thiết bị điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm bỏ túi, radio xách tay, máy nghe CD, trò chơi điện tử hoặc phương tiện truyền tín hiệu bao gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy bộ đàm. Hành khách được phép sử dụng máy trợ thính và máy trợ tim.

11.4 Hành khách không được phép sử dụng đồ ăn của mình trên máy bay. Việc hút thuốc lá bị cấm trên tất cả các chuyến bay của chúng tôi.

ĐIỀU 12: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

12.1 Miễn trách

Ngoài các quy định trong Điều lệ vận chuyển này và trong phạm vi cho phép bởi luật hiện hành áp dụng, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển.

Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại phát sinh trong quá trình vận chuyển do chúng tôi thực hiện, hoặc liên quan đến những gì chúng tôi có trách nhiệm pháp lý với Hành khách. Khi chúng tôi xuất Vé cho việc vận chuyển được thực hiện bởi một Hãng hàng không khác, hoặc khi chúng tôi làm thủ tục ký gửi Hành lý để một Hãng hàng không khác vận chuyển, chúng tôi chỉ làm việc đó với tư cách là đại diện cho Hãng hàng không đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí phát sinh, mất mát hoặc thiệt hại xảy ra nào khi chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ trong tình huống chuyến bay bị chuyển hướng hoặc dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ đưa đón Hành khách ra sân bay xuất phát hoặc từ sân bay đến.

12.2 Sơ suất của Hành khách

Nếu có Thiệt hại xảy ra do hoặc có sự tham gia của Hành khách, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giảm trừ theo luật hiện hành áp dụng.

12.3 Điều lệ Vận chuyển của chúng tôi

Các điều khoản trong Điều kiện vận chuyển quy định trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách. Trách nhiệm của các Hãng vận chuyển khác liên quan đến hành trình của Hành khách sẽ được xác định theo điều lệ vận chuyển của hãng đó.

12.4 Trách nhiệm của chúng tôi khi Hành khách tử vong hoặc bị thương tật

a. Việt Nam

Nếu hành trình chuyến đi của Hành khách hoàn toàn trong địa phận Việt Nam và không có các chặng bay quốc tế, tổng số tiền mà Hành khách có thể được bồi thường từ chúng tôi, Đại lý ủy quyền, nhân viên, đại diện và đại lý của chúng tôi sẽ không được nhiều hơn tổng số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có. Trừ trường hợp Điều lệ vận chuyển này quy định khác, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có, được giới hạn ở các Thiệt hại bồi thường được chứng minh. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại gián tiếp hoặc hệ quả, và trong mọi trường hợp, nghĩa vụ của chúng tôi không vượt quá các trách nhiệm pháp lý được quy định trong các Điều lệ Vận chuyển này.

Vui lòng xem Mục 12.4 (b) về giới hạn trách nhiệm pháp lý áp dụng cho du lịch nội địa.

b. Vận chuyển quốc tế:

Nếu chuyến đi của quý khách diễn ra trước ngày 28 tháng 12 năm 2019 và là Vận chuyển Quốc tế:

 • Đối với mọi thiệt hại đền bù có thể phục hồi lên tới 113.100 SDR (khoảng 156.000 USD) liên quan đến việc tử vong hoặc thương tích do tai nạn trên máy bay hoặc khi bắt đầu lên hoặc rời khỏi máy bay, chúng tôi sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, mọi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi có thể có đối với Thiệt hại sẽ được giảm theo luật hiện hành nếu Hành khách có sự bất cẩn gây ra hoặc tham gia vào Thiệt hại.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại về tử vong hoặc bị thương nếu tổng số tiền vượt quá giới hạn 113.100 SDR/Hành khách (khoảng 156.000 USD) nếu chúng tôi chứng minh được rằng:
 • Thiệt hại đó không phải do sự sơ suất hoặc sai lỗi của chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc
 • Thiệt hại đó hoàn toàn là do sơ suất hoặc sai lỗi của một bên thứ ba
 • Nếu chuyến đi của quý khách diễn ra vào hoặc sau ngày 28 tháng 12 năm 2019 và là Vận chuyển Quốc tế:
 • Đối với mọi thiệt hại đền bù có thể phục hồi lên tới 128.821 SDR (khoảng 177.000 USD) liên quan đến việc tử vong hoặc thương tích do tai nạn trên máy bay hoặc khi bắt đầu lên hoặc rời khỏi máy bay, chúng tôi sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, mọi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi có thể có đối với Thiệt hại sẽ được giảm theo luật hiện hành nếu Hành khách có sự bất cẩn gây ra hoặc tham gia vào Thiệt hại.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại về tử vong hoặc bị thương nếu tổng số tiền vượt quá giới hạn 128.821 SDR/Hành khách (khoảng 177.000 USD) nếu chúng tôi chứng minh được rằng:
 • Thiệt hại đó không phải do sự sơ suất hoặc sai lỗi của chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc
 • Thiệt hại đó hoàn toàn là do sơ suất hoặc sai lỗi của một bên thứ ba

Trong trường hợp chậm trễ do Hành khách;

 • Nếu áp dụng Công ước Warsaw, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các Thiệt hại có thể bồi thường, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng mình đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó, hoặc
 • Nếu áp dụng Công ước Montreal, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các Thiệt hại có thể bồi thường, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng mình đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết hợp lý để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó:
 • Nếu chuyến đi của quý khách diễn ra trước ngày 28 tháng 12 năm 2019, trách nhiệm của chúng tôi theo Công ước Montreal chỉ giới hạn ở 4.694 SDR (khoảng 6.475 USD).
 • Nếu chuyến đi của quý khách diễn ra vào hoặc sau ngày 28 tháng 12 năm 2019, trách nhiệm của chúng tôi theo Công ước Montreal chỉ giới hạn ở 5.346 SDR (khoảng 7.375 USD).

c. Quy định chung

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc ốm đau, thương tích hay tàn tật, kể cả tử vong xảy ra do tình trạng cơ thể của Hành khách, hoặc làm nặng thêm tình trạng đó, ngoại trừ ở chừng mực nhất định được quy định bởi luật hiện hành đang áp dụng

12.5 Trách nhiệm đối với thiệt hại về Hành lý

Trách nhiệm đối với việc thất lạc, chậm trễ hoặc thiệt hại đối với Hành lý được giới hạn trừ khi giá trị cao hơn được quy định trước và phí bổ sung đã được thanh toán. Trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vận chuyển nội địa hoặc quốc tế tuân thủ theo Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam và các Công ước áp dụng, nếu có.

a. Việt Nam

Chúng tôi bồi thường Thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của chúng tôi. Hành khách có trách nhiệm chứng minh Thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình. Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp thất lạc Hành lý ký gửi giới hạn ở mức 200.000 VND (khoảng 10 USD) cho một kilogam, và trong trường hợp Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, giới hạn bồi thường là 500.000 VND (khoảng 25 USD) một kiện.

b. Vận chuyển quốc tế

 • Trách nhiệm của chúng tôi đối với Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi được giới hạn bởi Công ước, trừ khi Hành khách chứng minh được rằng Thiệt hại là do một hành động hoặc việc không thực hiện hành động với ý định gây ra thiệt hại hoặc thiếu thận trọng và với ý thức rằng thiệt hại có thể xảy ra.
 • Trong trường hợp áp dụng Công ước Warsaw, mức giới hạn là 250 franc (khoảng 20 USD) cho mỗi kg Hành lý ký gửi bị ảnh hưởng và 5.000 franc (khoảng 400 USD) cho Hành lý xách tay, trừ khi áp dụng Điều 25 của Công ước Warsaw thì không áp dụng các giới hạn này.
 • Trường hợp áp dụng Công ước Montreal và chuyến đi của quý khách diễn ra trước ngày 28 tháng 12 năm 2019, giới hạn là 1.131 SDR (khoảng 1.560 SGD) cho cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, trừ khi Điều 22.5 của Công ước Montreal được áp dụng thì không áp dụng các giới hạn này.
 • Trường hợp áp dụng Công ước Montreal, và chuyến đi của quý khách diễn ra vào hoặc sau ngày 28 tháng 12 năm 2019, giới hạn là 1.288 SDR (khoảng 1.775 USD) cho cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, trừ khi Điều 22.5 của Công ước Montreal được áp dụng thì không áp dụng các giới hạn này.
 • Nếu cả Công ước Warsaw và Montreal đều không áp dụng thì có thể áp dụng các giới hạn khác nhau.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào đối với Hành lý xách tay của Hành khách trừ khi Thiệt hại đó là do lỗi của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của Hành khách gây ra. Hành khách chịu trách nhiệm về tất cả những thiệt hại do Hành lý của mình gây ra cho người khác hoặc tài sản, bao gồm cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.
 • Nếu trọng lượng của Hành lý ký gửi của Hành khách không được ghi lại trong Xác nhận Hành lý, chúng tôi sẽ cho rằng hành lý đó không nặng hơn mức Hành lý miễn cước được áp dụng.

ĐIỀU 13: THÔNG BÁO KHIẾU NẠI VÀ CÁC GIỚI HẠN TRONG VIỆC KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN

13.1 Thông báo Khiếu nại

Việc Hành khách có tên trên Thẻ hành lý chấp nhận Hành lý mà không khiếu nại tại thời điểm nhận Hành lý là bằng chứng rằng Hành lý đó đã được giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển, trừ khi Hành khách chứng minh được khác đi. Nếu muốn khiếu nại về Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện ngay khi phát hiện ra Thiệt hại, và muộn nhất là trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu muốn khiếu nại về việc vận chuyển chậm Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Hành lý được chuyển đến cho Hành khách. Mọi khiếu nại phải được lập thành văn bản và được gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời hạn nêu trên.

Nếu bỏ lỡ các thời hạn này, Hành khách sẽ mất quyền khiếu nại và/hoặc khởi kiện chúng tôi trước tòa án.

13.2 Thời hiệu theo luật định

Trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của Hành khách đã hết hạn trước đó như được quy định ở các mục khác của Điều lệ vận chuyển này, Hành khách sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu không tiến hành tố tụng tại tòa án trong vòng hai năm kể từ:

 • Ngày Hành khách tới điểm đến
 • Ngày máy bay đáng lẽ phải tới điểm đến, hoặc
 • Ngày mà việc vận chuyển Hành khách kết thúc.

ĐIỀU 14: LỰA CHỌN LUẬT VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Trừ khi được quy định khác trong Công ước hoặc bất kỳ luật áp dụng, quy định, lệnh hoặc yêu cầu nào của chính phủ:

a. Điều lệ Vận chuyển này và bất kỳ việc vận chuyển nào mà chúng tôi đồng ý cung cấp cho Hành khách (để vận chuyển Hành khách và Hành lý) sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam; và

b. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Hành khách và chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vận chuyển này theo bất kỳ phương thức nào sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của Tòa án Việt Nam.

ĐIỀU 15: SỬA ĐỔI VÀ KHƯỚC TỪ

Không một đại lý, nhân viên hay đại diện nào của chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc khước từ bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ Vận chuyển này.