Dịch vụ cho khách Khiếm thính (Deaf- DEAF) trợ giúp cho hành khách: Mất khả năng cảm nhận thính giác, một phần hoặc hoàn toàn. Cần hỗ trợ đặc biệt:

Điều kiện chấp nhận vận chuyển:

  • Khách khiếm thính có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thính giác để hỗ trợ khách khiếm thính.
  • Khách khiếm thính không có người đi cùng: Cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé. Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.